Ungdomsuddannelser


Tag til Vadehavet og lav biologi- eller geografiøvelser med din gymnasieklasse. VADEHAVSCENTRETs naturvejleder tager jer med ud i Vadehavet og sammen undersøger vi dyre- og planteliv eller landskab. I kan vælge mellem flere forskellige øvelser, som er beskrevet herunder. 

En gymnasieøvelse i felten kombineres med en rundvisning eller introduktion i udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV. Se pris.

I kan indtaste jeres resultater og finde andre klassers resultater fra de forskellige øvelser her.

Se mere om hvilket kernestof, supplerende stof og faglige mål, der berøres ved undervisningsforløbene for både for stx, hf og htx - læs her.

Økologi

Vadehavet, invasive arter og klima

Gennem dette tema får eleverne indsigt i, hvordan invasive arter kan påvirke et økosystem. Vi går ud til en af de store østersbanker i Vadehavet, hvor vi undersøger den invasive stillehavsøsters. Vi tæller og måler østerserne og vurderer, hvilken betydning de kan have for de naturlige arter i området.

Hent øvelsesvejledningen her.

 

Vadens primærproduktion (inkl. kvalitativ undersøgelse af dyrelivet i Vadehavet)

I denne øvelse skal vi undersøge fødegrundlaget for alt livet i Vadehavet - nemlig kiselalgernes enorme primærproduktion! Eleverne tager prøver af kiselalger i vadefladens øverste centimeter. De undersøger også dyrelivet i Vadehavet med rejehov og greb. I naturskolen måles algernes iltproduktion og ud fra denne beregnes primærproduktionen. Øvelsen giver forståelse for begreberne primær- og sekundærproducenter, fødekæder, fotosyntese og respiration.

Hent øvelsesvejledningen her.

 

Kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af dyrelivet i Vadehavet

Bunddyrsproduktionen i Vadehavet er enorm og af stor betydning for fugle og fisk. I den ene øvelse tager eleverne bundprøver fra to forskellige områder: sandvade og slikvade. De artsbestemmer og tæller dyrene i prøven og undersøger på den måde antal arter og individer pr. areal. I den anden øvelse foretages stryg med rejehov på det lave vand. Øvelserne giver en generel forståelse for Vadehavets økosystem og begreberne biodiversitet, fødekæder og arter.

Hent øvelsesvejledningen her.

 

Fysiologi

Fuglene i Nationalpark Vadehavet

På VADEHAVSCENTRET dissekerer vi edderfugle, studerer deres tilpasninger og fysiske kondition. Herefter tager vi ud til Vadehavet med teleskoper og kikkerter og eleverne prøver at artsbestemme de fugle de ser. Vi observerer fuglenes adfærd og udseende og snakker om deres tilpasninger til Vadehavets miljø.

Hent øvelsesvejledningen her.

Bioetik

Den spættede sæl

I naturskolen hører eleverne om den spættede sæls biologi og vi diskuterer forvaltning og bioetiske problematikker omkring sælerne i Vadehavet. Herefter tager vi til Mandø, hvorfra vi vandrer 2 km ud over vaden til sælbanken. Med kikkerter og teleskoper observerer og tæller vi sælerne.

Hent øvelsesvejledningen her.

Landskab

Landskabsdannelse på Råhede Vade

Råhede Vade har inden for de sidste 50-60 år udviklet sig fra vade til strandeng. Vi ser på erosionskanter og grøblerender på det 70 ha store område. Gennem en linjetakseringsøvelse undersøger eleverne planternes zonering i fra det våde og salte miljø på vaden og ind over strandengen, der efterhånden bliver tørrer og mindre saltpåvirket.

Hent øvelsesvejledningen her.

VADEHAVSCENTRET - porten til UNESCO Verdensarv er velkomsten til VADEHAVET.


Med arkitekt Dorte Mandrups helt enestående arkitektur, hvor tagrøret anvendes både på facade, tag og undertag og hvor lister af robinietræ får den gamle bygning til at smelte sammen med den nye, opnås et bygningsværk, der næsten virker som om det vokser op af jorden - skånsomt og tilpasset det flade marskland.

Udstillingen TRÆKFUGLENES VADEHAV er på samme måde tilpasset det enestående center. I samarbejde med VADEHAVSCENTRET har arkitekt Johan Carlson, med sit helt gennemførte design på en poetisk, æstetisk og moderne måde, lavet en udstilling, der med stor indlevelse viser Vadehavet og trækfuglene. Her er oplevelser, der på smittende måde inddrager centrets gæster - både unge og ældre - i Vadehavets forunderlige verden.

Læs mere

VADEHAVSCENTRET
med på Instagram


Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe • DK • Tlf. 75 44 61 61 • CVR .: 24245861 • info@vadehavscentret.dk


Privatlivspolitik | Cookie indstillinger